Ubezpieczenie OC

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Zawarcie ubezpieczenia OC zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę kierując tym pojazdem.

Ubezpieczenie AC

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek: wypadku drogowego, zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami, kradzieży, pożaru, powodzi, gradu, uderzenia pioruna czy innych sił przyrody lub uszkodzenia wyrządzonego przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie NNW

Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim ulegną kierowcy i pasażerowie w związku z ruchem pojazdu jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu mechanicznego. Ubezpieczyciel może przejąć koszty leczenia lub zorganizować rehabilitację.

Auto Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest 24 godzinna pomoc kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu. W zależności od wariantu pomoc ta udzielana jest w związku z następującymi zdarzeniami: wypadkiem, awarią, kradzieżą, brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuację jazdy, awarii akumulatora, awarii ogumienia i innych zdarzeń.

Zielona Karta

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Ochrona Prawna

W sytuacji kiedy pojawi się problem z ustaleniem sprawcy wypadku, potrzeba pożyczki na koszty pomocy prawnej związanej z opłaceniem honorarium prawnika i tłumacza, czy wyegzekwowaniem świadczenia z towarzystwa ubezpieczeniowego, wyspecjalizowani prawnicy przejmą na siebie dochodzenie praw klienta.