Ubezpieczenie OC dla firmy

 

W każdym przedsiębiorstwie istnieje ryzyko nieumyślnego spowodowania szkody na zdrowiu lub mieniu klienta, nawet jeśli przykładamy dużą wagę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wypadki po prostu się zdarzają. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej chronimy siebie i swoich klientów, jeśli na skutek naszego błędu poniosą oni straty finansowe lub uszczerbek na zdrowiu. W takim wypadku my nie będziemy narażeni na koszty wypłaty odszkodowania lub renty, a oni szybko otrzymają pieniądze na pokrycie szkód, prosto z naszej polisy OC.

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Zarząd firmy ponosi ustawową odpowiedzialność zarówno wobec kontrahentów, pracowników, a także wobec udziałowców. Zgodnie z przepisem 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Każda osoba podejmując się wykonywania funkcji członka zarządu musi liczyć się z możliwością odpowiadania, zarówno cywilnie jak i karnie, za swoje działania i zaniechania dotyczące prowadzenia spraw spółki. Zarządzający odpowiadają całym swoim majątkiem, może się to okazać bardzo trudne bez finansowego wsparcia i pomocy prawnej sfinansowanej przez Ubezpieczyciela oraz narazić stabilizację finansową ich rodzin.

Ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Zdrowie to najcenniejsza wartość, do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz więcej zakładów oferuje swoim pracownikom dostęp do takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie może być opłacane przez pracowników lub pracodawcę, co jest ważnym benefitem i daje pracodawcy dodatkowy argument na rynku pracy. Opieka Zdrowotna daje pracodawcy realną możliwość obniżenia absencji pracowników, wzmocnienia współodpowiedzialności za zdrowie załogi oraz buduje przywiązanie pracowników do firmy. Zdrowie to podstawa i każdy z nas ceni sobie możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne z reguły jest niewielka w porównaniu z cenami usług medycznych świadczonych przez lekarzy w gabinetach prywatnych. Co ważne, do takiego pakietu medycznego można włączyć członków rodziny. Wybierając polisę zdrowotną pracownik zyskuje dostęp do najlepszych placówek medycznych w Polsce, dostęp do badań, najnowocześniejszego sprzętu medycznego, szerokiego wyboru lekarzy, a także komfortowych warunków leczenia. Propozycja ubezpieczenia musi być dopasowana do potrzeb osób młodszych, jak i starszych, o niskich, jak i wysokich zarobkach oraz w różnej kondycji zdrowotnej. Dlatego służymy pomocą w wyborze i negocjacji najlepszego pakietu ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Ubezpieczenie grupowe pracowników jest najlepszym zabezpieczeniem pracowników oraz ich rodzin w sytuacjach trudnych życiowo, takich jak choroba lub wypadek. Polisa działa przez całą dobę. Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy, jak i członkowie ich rodzin. Zaletami ubezpieczenia grupowego jest brak oceny medycznej ryzyka wobec osób przystępujących do ubezpieczenia, a co za tym idzie, nie różnicuje się osób obejmowanych odpowiedzialnością ze względu na stan ich zdrowia. Uśrednione wysokości składek i brak medycznej oceny ryzyka przed przystąpieniem do umowy skutkuje tym, że ubezpieczenie grupowe jest tańsze od ubezpieczenia indywidualnego. Dodatkową zaletą pracowniczego ubezpieczenia na życie jest to, że pracodawca może wliczyć płacone przez siebie składki w koszt uzyskania przychodu. Zawarcie i opłata umowy ubezpieczenia grupowego na życie zwalnia pracodawcę z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej przy spełnieniu prostych warunków. Specjalizujemy się w ubezpieczeniach grupowych i zdrowotnych, nasze ponad 22 letnie doświadczenie w tym zakresie gwarantuje dobranie i wynegocjowanie najlepszego programu ubezpieczeniowego, jak i dalszą opiekę podczas całego okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku firmy

Właściciele oraz osoby zarządzające firmą są coraz bardziej świadomi ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie biznesu. Właśnie dla nich ubezpieczenie mienia firmy jest jednym z najważniejszych produktów ubezpieczeniowych, które powinni posiadać. Kompleksowa oferta ochrony ubezpieczeniowej dla małego i średniego biznesu, to nie tylko podstawowa ochrona od pożaru i zdarzeń losowych, ale także możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Można również zawrzeć ochronę od wszystkich ryzyk (tzw. all risk – ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności) lub od ryzyk nietypowych. Straty poniesione w wyniku np. pożaru są najczęściej tak duże, że prowadzą do bankructwa przedsiębiorstwa. Ubezpieczenia majątku firmy gwarantuje w razie nieprzewidzianych okoliczności powodujących jego zniszczenie, możliwość odtworzenia go do stanu sprzed szkody. Ubezpieczenie majątku zminimalizuje poniesione straty przedsiębiorstwa i umożliwi kontynuację działalności. W większości przypadków nie byłoby możliwe to bez środków z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC zawodowe

Istnieją zawody, które ustawa obliguje do zawarcia polisy OC. Osoby, które je wykonują muszą posiadać ochronę zgodnie z zakresem wyznaczonym przez prawo. Obowiązkowe OC zawodowe pozwala pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim. Może to być np. poniesiona strata finansowa, a nawet utrata zdrowia lub życia. Przymus ubezpieczeniowy pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pracodawcy jak i poszkodowanych oraz uświadomić istnienie ryzyka. Ochrona wynikająca z zakresu umów obowiązkowych może być niewystarczająca i takim osobom proponujemy oferty zawierające atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli m.in. na sumy przewyższające wymogi narzucone przez ustawę oraz szerszy zakres ochrony niż narzucony przez ustawy czy inne akty prawne. Nie tylko osoby wykonujące takie zawody mogą zawierać polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej, powinien je zawierać każdy, kto chce wyeliminować ryzyko zobowiązań finansowych wobec Twoich klientów, które może powstać w wyniku błędów jakie możesz popełnić wykonując swój zawód.